Diagnostiek: testings en onderzoeken

Waarom onderzoek?

Met het oog op een adequate begeleiding, zijn indien nodig testings een nuttig en noodzakelijk hulpinstrument. Soms zijn er al testen afgenomen (vb door CLB, gespecialiseerde zorgverleners,...).

Diagnostiek in Ankerpunt
Zoniet kunnen er in Ankerpunt door de deskundigen van ons team de nodige testen, vragenlijsten afgenomen worden.
Ankerpunt werkt hiervoor samen met kinderpsychiater Catherine Vandeputte. Zo kunnen we wachtlijsten zoveel mogelijk vermijden.
We werken indien nog plaats ook op doorverwijzingen van andere kinderpsychiaters.
Wij gebruiken het meest up - to - date test materiaal.

Voor wie:  kinderen en jongeren uit het basisonderwijs, secundair of studenten hoger onderwijs 

Door wie:
ervaren logopedisten, orthopedagogen, psychologen in samenwerking met onze kinderpsychiater

Een greep uit ons aanbod:

Diagnostisch onderzoek kan bestaan uit testings voor één of meerdere onderstaande problematieken:

- Intelligentie (CHC model) Wisk V (meest recente testmateriaal)
- Schoolvordering
- Leerproblemen en leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie) met advies    voor sticordimaatregelen op school
- Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS,…)
- Aandacht, concentratie  en geheugen
- Visueel-ruimtelijk inzicht
- Schrijfmotoriek en fijne motoriek
- Studiehouding, schoolbeleving, schoolkeuze lager en middelbaar onderwijs, voortgezet of buitengewoononderwijs
- Gedragsmatig en emotioneel functioneren  bij kinderen, jongeren, volwassenen
- Gedrags – en opvoedingsproblemen
- Gezinsfunctioneren
- ...

Prijzen

- Intakegesprek: 80 euro
- Eénmalige dossierskosten 15 euro

- Bij sommige genormeerde vragenlijsten wordt er een toeslag aangerekend (prijs afhankelijk van de gebruikte tests)

 

Specifiek voor volwassenen:
- Persoonlijkheidstesten
- loopbaanbegeleiding

- ...
- volwassenen: 70 euro/uur

Prijzen: 60 euro/uur voor kinderen

- Het aantal uren hangt af van het soort testing. 
Bij elke testafname wordt ook de scoring, verslaglezing, verslagschrijving, bespreking, observatie, ... afzonderlijk aangerekend.

Tarieven gezinnen & relatie
80 euro/uur

De Belgische wetgeving voorziet autonomie in het stellen van de diagnose voor Kl. Psychologen en Kl. Orthopedagogen.

De gecoördineerde wetgeving op de gezondheidszorgberoepen van 10/5/2015, art.68/1§3 :

 § 3. Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de geneeskunde zoals bepaald in artikel 3 wordt onder de uitoefening van de klinische psychologie ...verstaan, het gebruikelijk verrichten van handelingen die tot doel hebben of worden voorgesteld tot doel te hebben, bij een mens en in een wetenschappelijk onderbouwd klinisch psychologisch referentiekader, de preventie, het onderzoek, het opsporen of het stellen van een psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld psychisch of psychosomatisch lijden en die persoon te behandelen of tebegeleiden.

 

QEEG
Onderzoekt depressies, aandacht- en concentratiestoornissen  met of zonder hyperactiviteit, asymmetrieën tussen de beide hemisferen (NLD, DCD,…), dyslexie  en andere ontwikkelingsstoornissen. De werking van eventuele medicamenteuze ondersteuning kan opgevolgd worden middels controle qEEG’s.