Hoe we te werk gaan

ANKERPUNT AXIOMA'S

Elk kind, elke mens wil graag gezien worden. 

Elk kind wil graag beloond worden voor zijn inspanningen. 

Hoe komt het dat het dan soms misloopt?
EN
Hoe kunnen wij hen daarbij helpen?
© Marleen Jans

 

 

      

ANKERPUNT WERKWIJZE

Bij Ankerpunt, mag je voor elke meldingsvraag een eigen specifieke en deskundige aanpak op maat verwachten. Gemeenschappelijk is het proces. Na de aanmelding (telefonisch of per mail), nodigen we u uit voor een intake gesprek. Dit gebeurt in een warme, huiselijke sfeer. Doel is dat u zich thuis voelt en vrijuit, voluit kan vertellen over uw zorgen. Onze medewerk(st)er luistert aandachtig naar jouw verhaal. We maken hiervan een intern verslag. Op basis hiervan bespreken we in het team wie van de medewerkers het meest geschikt is om met jou, je kind of jouw gezin aan de slag te gaan en bedenken we samen al de eerste mogelijke strategieën. Het eerste contactgesprek met jouw begeleider heeft als doel jou of de jongeren te leren kennen en veilig te stellen zodat er een vertrouwensband ontstaat. Het intake gesprek wordt verder uitgediept. Samen zetten we dan de krijtlijnen uit van de behandeling. We zullen het traject regelmatig evalueren en bijstellen indien nodig. Ankerpunt werkt interdiciplinair. D.w.z. dat we regelmatig overleggen met de collega's. Zij kunnen dan vanuit hun specialisatie advies geven. Soms zullen we bijkomend onderzoek moeten doen. Heel wat diagnoses kunnen we hier in Ankerpunt zelf stellen. Van daaruit kunnen we verder advies geven.

Hieronder vindt u de aanpak meer per doelgroep:

1. Jeugd- en gezinscoaching
2. Volwassencoaching

1. Jeugd- en gezinscoaching

Voor de jongeren selecteren we de diagnostische protocollen (cfr. www.prodiagnostiek.be) als leidraad om het diagnostisch proces te sturen. Dit gebeurt op basis van specifieke instrumenten en de daarbij horende interpretatie- en beslissingscriteria in functie van de vraagstelling. Dit kan in Ankerpunt zelf, of in samenwerking met CLB, kinderpsychiater en / of andere externe specialisten.

De verschillende stappen:

De aanmelding gebeurt telefonisch of per mail. Hier kan al kort de problematiek besproken worden. We nodigen de ouders uit voor het intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek beluisteren we jouw verhaal. We adviseren de ouders de eerste maal zonder het jonge kind te komen. Enerzijds hoeft het kind dan niet opnieuw met mogelijke negativeit geconfronteerd te worden, anderzijds kunnen de ouders hun zorgen en verwachtingen vrijuit bespreken.
Bij oudere kinderen (tieners), kan de jongere er zelf voor opteren bij het intakegesprek aanwezig te zijn. Dan laten we desgeswenst de jongere eerst zelf aan het woord. Nadien kunnen de ouders zelf hun verhaal vertellen en hun vragen stellen.

Op basis van deze gegevens, mogelijks diagnostisch onderzoek en eventuele informatie van andere instanties(school, clb, externe zorgverleners, specialisten...) bespreken we de knelpunten, formuleren we doelen en zetten we de eerste krijtlijnen voor een behandelingsplan uit.

Omdat ieder kind uniek is, wordt er in dialoog met uw kind/jongere een op maat aangepast programma uitgewerkt. We gaan individueel met het kind aan de slag. We betrekken de ouders nauw bij het gebeuren door ze regelmatig te beluisteren en tips of advies te geven.
We gaan steeds integratief te werk.

1.1. Leercoaching en /of gespecialiseerde studiebegeleiding:

Tijdens de sessies zelf wordt er in een ontspannen sfeer educatief gewerkt rond leren leren: onderzoeken en wegwerken van de knelpunten, het verwerken van bepaalde leerstof , het eigen maken van een juiste leerstrategie (lessen, huiswerk, examens, planning, ontspanning, gezondheid, slaaphygiëne, ...).

We werken in de eerste plaats met het materiaal van de school. Zo hoeft het kind of de jongere geen extra studiedruk te ervaren. We helpen hen met hun studieplanning en geven opdrachten mee om hun leerstof in te oefenen.
Bij leer - en ontwikkelingsstoornissen gaan we op zoek welke strategieën bij het kind/de jongere past en indien nodig welke sticordimaatregelen kunnen helpen.

Daarnaast kunnen mogelijke leerachterstanden worden bijgewerkt door o.a. het gebruik van op maat gemaakte werkdocumenten, ankeroefeningen, doelgerichte computerprogramma’s, ... Wisselende werkvormen, gevarieerde oefeningen, aantrekkelijk didactisch materiaal en educatieve spelletjes maken de sessies boeiend van het begin tot het einde en verhogen de concentratie.

We werken ook rond de psychologische en emotionele gevolgen die mogelijks gepaard gaan met deze problematiek. Zo zullen zeker ook de talenten van het kind tijdens de sessies volop aan bod komen en worden gestimuleerd zodat het kind vol zelfvertrouwen het leerproces verder wil zetten.

Ankerpunt gaat, in samensppraak met de ouders, ook in gesprek met scholen, CLB, externe hulp... Ouders kunnen ook raad vragen hoe zij best de school benaderen met hun zorgen.

1.2. Zorgcoaching:

Lees hier meer over ons aanbod jeugd

Werkwijze

Na de intake met meldingsvraag, starten we het traject op en wordt er een integratief behandelingsplan uitgewerkt dat flexibel kan afgestemd worden op de noden van het kind of de jongere.

Rol van het kind:

We zorgen steeds in de eerste plaats voor dat jouw kind zich veilig en gerespecteerd voelt. We laten ook duidelijk verstaan dat jouw kind niet moet veranderen (lees: iemand anders worden). Het kind, de jongere mag zichzelf zijn en blijven. We gaan wel op zoek naar de belemmerende, steeds weerkerende patronen. Die gaan we doorbreken en omzetten in adequaat en helpend handelen, voelen en denken, geloven, durven en doen. De sterke krachten die de jongere in zich heeft gaan we verder ontplooien en het gebruik ervan inoefenen. Zo gaan we ook samen op zoek naar mogelijke oplossingen.

De aanpak wordt afgestemd op de interesses en de leeftijd van de jongere: als een kind/jongere het moeilijk heeft zich te uiten, zoeken we een veilige vorm waarmee het kind zich kan uitdrukken over wat het bezighoudt. Voor kinderen is het spel een spontane manier om zich te uiten, bij jongeren neemt praten een belangrijke plaats in. Toch zijn werken met creatief materiaal, rollenspelen of andere technieken mogelijke hulpbronnen zowel voor kinderen als jongeren. Door observatie kan hieruit begrepen worden hoe het kind zijn leven ervaart en proberen we te achterhalen hoe de problemen ontstaan zijn, eventueel dieperliggende oorzaken komen dan aan het licht. Zo krijgt de jongere tijdens de sessies de ruimte om op eigen wijze aan zijn of haar situatie te werken en worden er ankerpunten gezocht.

Rol van de ouder en het gezin:

Ook de ouder kan het kind helpen in zijn groei naar adequater gedrag. Vandaar dat we ook aan de slag gaan met de ouders. We voorzien gesprekken met de ouders afzonderlijk en de ouders samen. Immers niemand van ons heeft een opleiding gevolgd om ouder te worden, om een kind op te voeden. Toch doen we dat meestal al heel goed. Dus als er dan eens iets niet zo loopt zoals we zouden willen, dan hoeven we ook niet bij de pakken te blijven zitten. Daarom: wat kan jij als ouder doen, zodat jou kind optimaal kan functioneren.

Ook broers en zussen worden uitgenodigd. Zo kunnen we ook daar de interactie binnen het gezin observeren en indien nodig, positief adviseren.

Zo gaan we samen op zoek naar mogelijke oplossingen of indien nodig wordt er doorverwezen naar een specialist voor een bepaald probleem.

Op regelmatige basis krijgen ouders en kinderen feedback en wordt er geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

1.3. Gezinscoaching

Ook hier gaan we in dialoog met alle leden van het gezin. Iedereen in het gezin zal afzonderlijk beluisterd worden. Mogelijks kan gevraagd worden van vragenlijsten in te vullen, zodat we nog een betere kijk hebben op het gezamelijk functioneren binnen het gezin. Er zal tijd gemaakt worden voor de ouders om samen oplossingen te zoeken zodat de ouders eensgezind op een lijn (komen te) staan. Ook de interacties tussen de broers en zussen en eventuele andere gezinsleden wordt in kaart gebracht. Dat kan in de praktijk van Ankerpunt, maar we komen ook aan huis observeren en advies geven.

voor meer info bel 0497/746899 of mail info@ankerpunt.be

2. Volwassencoaching

Ook voor volwassenen hebben we begeleiding op maat. We beluisteren jouw noden en gaan samen op zoek hoe we de zorgen kunnen aanpakken. We werken hierbij in de eerste plaats oplossinggericht.

Naast een individueel traject, worden er ook regelmatig workshops en opleidingen in kleine groepjes georganiseerd (zie agenda).