0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62,
3001 Heverlee, 3000 Leuven

Home » Privacy GDPR

Algemene Voorwaarden & Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.

In onze groepspraktijk zullen wij een up-to-date databeheer uitbouwen, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden.

Het interdisciplinair centrum   Ankerpunt. VZW gebruikt jouw gegevens enkel voor doeleinden noodzakelijk voor communicatie (in de vorm van een nieuwsbrief) over workshops, nieuws over onze praktijk en interessante literatuur. We geven in geen geval jouw gegevens door aan anderen (derden) of bewaren deze gegevens ook niet extern op een draagbaar medium. Indien je dit wenst, deleten we al deze gegevens van onze databank. Dit kan steeds door uit te schrijven onderaan elke communicatie die wij je sturen.

Contactverzoeken (online contactformulier) worden verstuurd via een sterk beveiligde mailserver en worden enkel geraadpleegd door de coördinator en de medewerker(s)  die in aanmerking komen om jouw begeleiding op te starten. Jouw begeleider houdt jouw persoonsgegevens bij (zoals door jou ingevuld op het online contactformulier en/of op papier tijdens de intake) uitsluitend voor cliënten- en registratie administratie , en dit in jouw persoonlijk dossier. Je naam, voornaam, hulpvraag, alsook de begeleider waarbij je de therapie zal opstarten, worden geïnventariseerd door de coördinator. Deze inventaris is uitsluitend voor intern gebruik en wordt op een beveiligde online ruimte bewaard.

Wij respecteren jouw privacy zoals het hoort in deze mediamaatschappij.

Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Aan onze cliënten zullen wij een “informed conscent” vragen, een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens – indien nodig – uit te wisselen met andere gezondheidswerkers.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle data ( brief, voorschrift, attest) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per mail zijn niet meer toegelaten.

Elke patiënt heeft nu ook het recht tot transparantie van zijn/haar gegevens, van inzage, van correctie evenals (NIEUW !) het recht op gegevens wissing, beperking van verwerking en het recht op overdracht van de gegevens.

Deze nieuwe wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke- en gezondheidsgegevens enkel verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

Meer info op de website van de Privacy Commissie GBA: Gegevensbescherming authoriteit

PRIVACYVERKLARING

Het interdisciplinair centrum Ankerpunt. VZW hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het interdisciplinair centrum Ankerpunt. VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). In deze privacyverklaring wordt omschreven welke persoonlijke gegevens wij van u kunnen verzamelen, waarom wij deze gegevens willen verzamelen, hoe wij deze willen gebruiken en hoe wij hiermee willen omgaan. Al onze medewerkers gaan met de grootste zorg om met de hen toevertrouwde persoonsgegevens en behandelen deze strikt vertrouwelijk.

Dit brengt mee dat wij in ieder geval:

– Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

– Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren;

Als interdisciplinair centrum Ankerpunt. VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Marleen Jans

Directeur Ankerpunt. VZW
Oud – Heverleestraat 62,
3001 Heverlee
0497746899

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer (bv. het Rijksregisternummer), locatiegegevens, een online identificator (bv. een IP-adres) of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Welke persoonsgegevens houdt het interdisciplinair centrum Ankerpunt. VZW bij?

Vanuit de website

Als je geen contact opneemt
Als je louter de website ‘bezoekt’ houden we geen gegevens bij.

Als er gebruik wordt gemaakt van de aanmeldformulieren,
dan worden de gevraagde gegevens (naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres, alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft) voor verdere opvolging per mail doorgezonden naar de educatieve dienst of het secretariaat o.l.v. onze coördinator Marleen Jans.
We verzamelen geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Als er gebruik gemaakt wordt van het contactformulier, worden naam, mailadres en de gegevens die je zelf doorgeeft per mail verzonden naar secretariaat@ankerpunt.be of afhankelijk van de vraag naar educatievedienst@ankerpunt.be. Vandaaruit gebeurt verdere triage naar medewerkers.  Van elk formulier dat ingevuld wordt via de website wordt een kopie bewaard in onze database zolang als maximaal nodig, daarna wordt deze kopie vernietigd.

Vanuit deelname aan vormingsaanbod

Als je ingeschreven bent voor of deelgenomen hebt aan een vormingsaanbod van Interdisciplinair centrum Ankerpunt. VZW worden in functie van vlotte dienstverlening en facturatie volgende gegevens bijgehouden: naam, geslacht, adres, telefoonnummer, mailadres en rekeningnummer.

Via telefonische contactname

Als je je niet aanmeldt of identificeert, dan houden we geen gegevens bij.

Vanuit aanmelding voor begeleiding/behandeling

dan vragen we om een vlotte dienstverlening te kunnen waarborgen : naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres, verwijzer, alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft. We verzamelen geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Vanuit begeleidings- en behandeltrajecten Indien hulpverleningstrajecten opgestart worden, zullen volgende persoonsgegevens bijgehouden worden: naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres, verwijzer, gegevens huisarts, alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door het Interdisciplinair centrum Ankerpunt. VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

– Om te kunnen deelnemen aan het aanbod van het Interdisciplinair centrum Ankerpunt. VZW.

– Het versturen van informatie en uitnodigingen betreffende de werking van Interdisciplinair centrum Ankerpunt. VZW (gerechtvaardigd belang)

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd wordt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

– Alle personen die namens het Interdisciplinair centrum Ankerpunt. VZW van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Op deze manier nemen we passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Informatie wordt niet zonder toestemming met derden gedeeld, informatie kan wel, waar nodig, intern gedeeld worden. Al onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren;

Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je verzoek tot inzage, correctie of verwijderen kan je richten tot:

secretariaat@ankerpunt.be
educatievedienst@ankerpunt.be
website@ankerpunt.be
ict@ankerpunt.be

met betrekking tot mailingbestanden.

met betrekking tot persoonsgegevens verkregen via het contactformulier op de website.

je hulpverlener die zijn contactgegevens bij het 1ste gesprek aan je heeft doorgegeven.

voor correctie van administratieve gegevens die wijzigen gedurende het begeleidings-/behandelingstraject.

De coördinator van de praktijk: Marleen Jans met betrekking tot inzage in of verwijdering van je persoonsgegevens.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Uiterlijk binnen de vier weken zal op dit verzoek gereageerd worden.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij termijnen die wettelijk bepaald zijn. Gezien onze cliëntendossiers vallen onder medische gegevens, is de bewaartermijn hiervan 30 jaar. De bewaartermijn is 7 jaar voor facturatiegegevens uit cliëntenbestanden en facturatiegegevens inzake aangeboden vormingen die dienen als boekhoudkundig verantwoordingsstuk.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken, zo zetten we in op volgende maatregelen:

– Toegang tot digitale persoonsgegevens is gelimiteerd en afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.

– Toegang tot schriftelijke persoonsgegevens worden op een veilige plek bewaard.
– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen zodat alle informatie afgeschermd is.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging in deze privacyverklaring

Het Interdisciplinair centrum Ankerpunt VZW kan ten alle tijden het privacy beleid veranderen, dit naar aanleiding van verandering in haar diensten of geldende regelgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op deze website en gelden dan vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Het is daarom ten zeerste aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste wijziging gebeurde op 22 April 2021.